User Tools

Site Tools


3827--9150-zavolokin-la-gi

Zavolokin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9150
Tên thay thế 1978 SE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0310956
Viễn điểm quỹ đạo 3.0202382
Độ lệch tâm 0.1958181
Chu kỳ quỹ đạo 1466.0964583
Độ bất thường trung bình 140.63676
Độ nghiêng quỹ đạo 7.50924
Kinh độ của điểm nút lên 83.79060
Acgumen của cận điểm 274.38428
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9150 Zavolokin (1978 SE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1978 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9150 Zavolokin
3827--9150-zavolokin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)