User Tools

Site Tools


3835--10660-felixhormuth-la-gi

Felixhormuth
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10660
Tên thay thế 4348 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7013393
Viễn điểm quỹ đạo 3.6116229
Độ lệch tâm 0.1441928
Chu kỳ quỹ đạo 2048.3455058
Độ bất thường trung bình 236.71224
Độ nghiêng quỹ đạo 6.86849
Kinh độ của điểm nút lên 40.63839
Acgumen của cận điểm 123.89823
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10660 Felixhormuth (4348 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10660 Felixhormuth
3835--10660-felixhormuth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)