User Tools

Site Tools


3839--8425-zirankexuejijin-la-gi

Zirankexuejijin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8425
Tên thay thế 1997 CJ29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1152975
Viễn điểm quỹ đạo 2.4136835
Độ lệch tâm 0.0658837
Chu kỳ quỹ đạo 1244.6699172
Độ bất thường trung bình 81.47379
Độ nghiêng quỹ đạo 3.65335
Kinh độ của điểm nút lên 154.91686
Acgumen của cận điểm 13.52782
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8425 Zirankexuejijin (1997 CJ29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1997 bới Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 8425 Zirankexuejijin
3839--8425-zirankexuejijin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)