User Tools

Site Tools


3845--9322-lindenau-la-gi

Lindenau
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9322
Đặt tên theo Bernhard von Lindenau
Tên thay thế 1989 AC7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6188566
Viễn điểm quỹ đạo 3.7093114
Độ lệch tâm 0.1723176
Chu kỳ quỹ đạo 2055.7507028
Độ bất thường trung bình 255.75983
Độ nghiêng quỹ đạo 1.98645
Kinh độ của điểm nút lên 136.98908
Acgumen của cận điểm 245.21731
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9322 Lindenau (1989 AC7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9322 Lindenau
3845--9322-lindenau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)