User Tools

Site Tools


3847--9667-amastrinc-la-gi

9667 Amastrinc là một tiểu hành tinh vành đai chính, được đặt theo tên của Amateur.[1] Montani đã phát hiện ra tháng 4 năm 1997, ở đỉnh Kitt.[1][2]

  1. ^ a ă “AAI Newsletter”. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2008. 
  2. ^ Bond, Gordon. "AAI Honored With Asteroid", The Focus (April – August 2006).
3847--9667-amastrinc-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)