User Tools

Site Tools


3853--10661-teutoburgerwald-la-gi

Teutoburgerwald
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10661
Đặt tên theo Teutoburg Forest
Tên thay thế 1211 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0322116
Viễn điểm quỹ đạo 2.4980098
Độ lệch tâm 0.1028202
Chu kỳ quỹ đạo 1245.1812782
Độ bất thường trung bình 273.95554
Độ nghiêng quỹ đạo 6.66303
Kinh độ của điểm nút lên 348.11058
Acgumen của cận điểm 165.66629
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

10661 Teutoburgerwald (1211 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên Teutoburg Forest in Germany.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
3853--10661-teutoburgerwald-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)