User Tools

Site Tools


3864--9668-tianyahaijiao-la-gi

Tianyahaijiao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 3 tháng 6 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9668
Tên thay thế 1997 LN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6119539
Viễn điểm quỹ đạo 2.9723139
Độ lệch tâm 0.0645313
Chu kỳ quỹ đạo 1704.1302342
Độ bất thường trung bình 356.87322
Độ nghiêng quỹ đạo 6.13567
Kinh độ của điểm nút lên 164.68227
Acgumen của cận điểm 208.58207
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

9668 Tianyahaijiao (1997 LN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 6 năm 1997 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9668 Tianyahaijiao
3864--9668-tianyahaijiao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)