User Tools

Site Tools


3888--10663-schwarzwald-la-gi

Schwarzwald
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10663
Đặt tên theo Black Forest
Tên thay thế 4283 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6817679
Viễn điểm quỹ đạo 3.7074219
Độ lệch tâm 0.1605296
Chu kỳ quỹ đạo 2085.5572035
Độ bất thường trung bình 277.89115
Độ nghiêng quỹ đạo 2.49678
Kinh độ của điểm nút lên 111.17541
Acgumen của cận điểm 10.44860
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10663 Schwarzwald (4283 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Its name refers to Đức's Black Forest.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
3888--10663-schwarzwald-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)