User Tools

Site Tools


3900--ho-ng-h-i-qu-ng-uy-n-la-gi

Hoàng Hải là một xã của huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Hoàng Hải có diện tích 14,87 km², dân số năm 1999 là 2.191 người.[1], mật độ dân cư đạt 147 người/km².

Xã Hoàng Hải được chia thành các xóm: Bản Áo, Bó Mèo, Cốc Chia, Bản Lộc, Lũng Ỏ-Lũng Đẩy, Lũng Cà-Lũng Kít, Lũng Muông 1, Lũng Muông 2, Lũng Tàn-Lũng Nhùng, Lũng Tàn, Lũng Thốc, Nà Tha, Tổng Thá, Lũng Muông 3.

Trên địa bàn xã Hoàng Hải có các ngọn núi như Chắm Ché và núi Y Hà. Suối Bó Ru chảy qua đoạn đông bắc của xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
3900--ho-ng-h-i-qu-ng-uy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)