User Tools

Site Tools


3904--10664-phemios-la-gi

Phemios
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10664
Tên thay thế 5187 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 5.0014302
Viễn điểm quỹ đạo 5.3101028
Độ lệch tâm 0.0299347
Chu kỳ quỹ đạo 4276.0057165
Độ bất thường trung bình 256.63945
Độ nghiêng quỹ đạo 8.59149
Kinh độ của điểm nút lên 240.12817
Acgumen của cận điểm 232.81577
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.1

10664 Phemios (5187 T-2) là một Trojan của Sao Mộc. It was named for the poet Phemios in Homer's epic poem The Odyssey.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
3904--10664-phemios-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)