User Tools

Site Tools


3906--8126-chanwainam-la-gi

8126 Chanwainam (tên chỉ định: 1966 BL) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ở Đài thiên văn Tử Kim Sơn ở Nanjing, China, ngày 20 tháng 1 năm 1966. Nó được đặt theo tên Chan Wainam, a Chinese philanthropist.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
3906--8126-chanwainam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)