User Tools

Site Tools


3912--9158-plat-la-gi

9158 Platè là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1273.4074395 ngày (3.49 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 6 năm 1984.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3912--9158-plat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)