User Tools

Site Tools


3921--8127-beuf-la-gi

8127 Beuf một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 4 năm 1967 bởi C. U. Cesco ở Đài thiên văn Félix Aguilar ở El Leoncito. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học người Pháp, Francisco Beuf.[1]

  1. ^ “JPL Small”. Truy cập 4 tháng 10 năm 2015. 
3921--8127-beuf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)