User Tools

Site Tools


3935--10666-feldberg-la-gi

Feldberg
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10666
Tên thay thế 4171 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0917502
Viễn điểm quỹ đạo 2.3523882
Độ lệch tâm 0.0586476
Chu kỳ quỹ đạo 1209.8591015
Độ bất thường trung bình 0.29836
Độ nghiêng quỹ đạo 5.91982
Kinh độ của điểm nút lên 58.96058
Acgumen của cận điểm 51.57983
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10666 Feldberg (4171 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Its name commemorates The Feldberg, the highest mountain in Germany's Black Forest.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
3935--10666-feldberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)