User Tools

Site Tools


3950--10323-frazer-la-gi

Frazer
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10323
Tên thay thế 1990 VW6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8720212
Viễn điểm quỹ đạo 2.6821500
Độ lệch tâm 0.1778872
Chu kỳ quỹ đạo 1255.0685595
Độ bất thường trung bình 91.32187
Độ nghiêng quỹ đạo 3.99821
Kinh độ của điểm nút lên 88.86476
Acgumen của cận điểm 235.72401
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10323 Frazer (1990 VW6) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10323 Frazer
3950--10323-frazer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)