User Tools

Site Tools


3959--8912-ohshimatake-la-gi

Ohshimatake
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 21 tháng 12 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8912
Tên thay thế 1995 YN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5106206
Viễn điểm quỹ đạo 3.7567016
Độ lệch tâm 0.1988219
Chu kỳ quỹ đạo 2026.1727488
Độ bất thường trung bình 164.89986
Độ nghiêng quỹ đạo 1.88536
Kinh độ của điểm nút lên 182.34290
Acgumen của cận điểm 181.45852
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8912 Ohshimatake (1995 YN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 12 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8912 Ohshimatake
3959--8912-ohshimatake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)