User Tools

Site Tools


3986--8132-vitginzburg-la-gi

8132 Vitginzburg là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1555.0141323 ngày (4.26 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1976.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3986--8132-vitginzburg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)