User Tools

Site Tools


3994--9336-altenburg-la-gi

Altenburg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9336
Tên thay thế 1991 AY2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0142972
Viễn điểm quỹ đạo 2.4676318
Độ lệch tâm 0.1011472
Chu kỳ quỹ đạo 1225.3238914
Độ bất thường trung bình 333.80333
Độ nghiêng quỹ đạo 0.74584
Kinh độ của điểm nút lên 328.12248
Acgumen của cận điểm 254.78584
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

9336 Altenburg (1991 AY2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9336 Altenburg
3994--9336-altenburg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)