User Tools

Site Tools


4053--10178-iriki-la-gi

Iriki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 18 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10178
Đặt tên theo Iriki
Tên thay thế 1996 DD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1819347
Viễn điểm quỹ đạo 2.1942401
Độ lệch tâm 0.0028119
Chu kỳ quỹ đạo 1182.2121988
Độ bất thường trung bình 344.13966
Độ nghiêng quỹ đạo 2.26187
Kinh độ của điểm nút lên 53.54560
Acgumen của cận điểm 42.98289
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

10178 Iriki (1996 DD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10178 Iriki
4053--10178-iriki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)