User Tools

Site Tools


4110--10340-jostjahn-la-gi

Jostjahn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10340
Tên thay thế 1991 RT40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7745204
Viễn điểm quỹ đạo 2.9838504
Độ lệch tâm 0.0363523
Chu kỳ quỹ đạo 1784.4438431
Độ bất thường trung bình 206.62527
Độ nghiêng quỹ đạo 2.35542
Kinh độ của điểm nút lên 32.48298
Acgumen của cận điểm 265.04773
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

10340 Jostjahn (1991 RT40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10340 Jostjahn
4110--10340-jostjahn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)