User Tools

Site Tools


4121--9028-konr-dbene-la-gi

9028 Konrádbeneš là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1401.6485411 ngày (3.84 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 26 tháng 1 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
4121--9028-konr-dbene-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)