User Tools

Site Tools


4130--10510-maxschreier-la-gi

10510 Maxschreier (tên chỉ định: 1989 GQ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 3 tháng 4 năm 1989. Nó được đặt theo tên Max Schreier, who established observatories và promoted astronomy in South America after moving đến Bolivia from Vienna in 1938.

4130--10510-maxschreier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)