User Tools

Site Tools


4164--10516-sakurajima-la-gi

Sakurajima
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Mukai và M. Takeishi
Nơi khám phá JCPM Kagoshima Station
Ngày khám phá 1 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10516
Đặt tên theo Sakurajima
Tên thay thế 1989 VQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8843021
Viễn điểm quỹ đạo 2.9532477
Độ lệch tâm 0.2209684
Chu kỳ quỹ đạo 1374.0153844
Độ bất thường trung bình 358.06805
Độ nghiêng quỹ đạo 2.66373
Kinh độ của điểm nút lên 64.96488
Acgumen của cận điểm 291.31012
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

10516 Sakurajima (1989 VQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 11 năm 1989 bởi M. Mukai và M. Takeishi ở JCPM Kagoshima Station.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10516 Sakurajima
4164--10516-sakurajima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)