User Tools

Site Tools


4181--10348-poelchau-la-gi

Poelchau
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10348
Tên thay thế 1992 HL4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9720059
Viễn điểm quỹ đạo 2.6071377
Độ lệch tâm 0.1387010
Chu kỳ quỹ đạo 1265.4058772
Độ bất thường trung bình 211.19507
Độ nghiêng quỹ đạo 8.20098
Kinh độ của điểm nút lên 24.07872
Acgumen của cận điểm 207.73858
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

10348 Poelchau (1992 HL4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 1992 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10348 Poelchau
4181--10348-poelchau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)