User Tools

Site Tools


4191--9038-helensteel-la-gi

Helensteel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Steel, D. I.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 12 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9038
Tên thay thế 1990 VE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1807708
Viễn điểm quỹ đạo 3.0612910
Độ lệch tâm 0.1679721
Chu kỳ quỹ đạo 1549.9105422
Độ bất thường trung bình 80.04971
Độ nghiêng quỹ đạo 14.35611
Kinh độ của điểm nút lên 138.33590
Acgumen của cận điểm 221.21889
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

9038 Helensteel (1990 VE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 11 năm 1990 bởi Steel, D. I. ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9038 Helensteel
4191--9038-helensteel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)