User Tools

Site Tools


4221--7799-martin-olc-la-gi

7799 Martinšolc là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1242.8149330 ngày (3.40 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
4221--7799-martin-olc-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)