User Tools

Site Tools


4300--9368-esashi-la-gi

Esashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Mukai và M. Takeishi
Nơi khám phá Kagoshima
Ngày khám phá 26 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9368
Tên thay thế 1993 BS3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0426932
Viễn điểm quỹ đạo 2.5797012
Độ lệch tâm 0.1161753
Chu kỳ quỹ đạo 1283.3760204
Độ bất thường trung bình 117.09688
Độ nghiêng quỹ đạo 6.84953
Kinh độ của điểm nút lên 295.47994
Acgumen của cận điểm 213.17350
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9368 Esashi (1993 BS3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 1 năm 1993 bởi M. Mukai và M. Takeishi ở Kagoshima.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9368 Esashi
4300--9368-esashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)