User Tools

Site Tools


4311--8472-tarroni-la-gi

Tarroni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Osservatorio San Vittore
Nơi khám phá Bologna
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8472
Tên thay thế 1983 TC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1602851
Viễn điểm quỹ đạo 3.2249713
Độ lệch tâm 0.1977039
Chu kỳ quỹ đạo 1613.8494101
Độ bất thường trung bình 211.32827
Độ nghiêng quỹ đạo 11.90744
Kinh độ của điểm nút lên 228.97485
Acgumen của cận điểm 125.81298
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8472 Tarroni (1983 TC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1983 bởi Osservatorio San Vittore ở Bologna.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 8472 Tarroni
4311--8472-tarroni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)