User Tools

Site Tools


4411--10207-comeniana-la-gi

Comeniana
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Kornos và P. Koleny
Nơi khám phá Modra
Ngày khám phá 16 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10207
Tên thay thế 1997 QA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2108630
Viễn điểm quỹ đạo 2.6136958
Độ lệch tâm 0.0834963
Chu kỳ quỹ đạo 1368.4843750
Độ bất thường trung bình 334.24013
Độ nghiêng quỹ đạo 6.81328
Kinh độ của điểm nút lên 317.75110
Acgumen của cận điểm 26.14812
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

10207 Comeniana (1997 QA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 8 năm 1997 bởi L. Kornos và P. Koleny ở Đài thiên văn Modra ở Slovakia. Nó được đặt theo tên Comenius University in Bratislava, which also owns the observatory ở Modra.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10207 Comeniana
4411--10207-comeniana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)