User Tools

Site Tools


4412--10367-sayo-la-gi

Sayo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 31 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10367
Tên thay thế 1994 YL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9975081
Viễn điểm quỹ đạo 2.6947159
Độ lệch tâm 0.1485879
Chu kỳ quỹ đạo 1312.5672075
Độ bất thường trung bình 302.68443
Độ nghiêng quỹ đạo 2.65856
Kinh độ của điểm nút lên 54.74397
Acgumen của cận điểm 353.18805
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10367 Sayo (1994 YL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 12 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10367 Sayo
4412--10367-sayo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)