User Tools

Site Tools


4425--9378-nancy-lorraine-la-gi

9378 Nancy-Lorraine là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2064.7936847 ngày (5.65 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
4425--9378-nancy-lorraine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)