User Tools

Site Tools


4427--9701-mak-la-gi

Mak
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9701
Tên thay thế 1157 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0295671
Viễn điểm quỹ đạo 2.6397915
Độ lệch tâm 0.1306870
Chu kỳ quỹ đạo 1302.9846021
Độ bất thường trung bình 54.57476
Độ nghiêng quỹ đạo 2.60331
Kinh độ của điểm nút lên 203.55123
Acgumen của cận điểm 356.36275
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

9701 Mak (1157 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9701 Mak
4427--9701-mak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)