User Tools

Site Tools


4435--7672-hawking-la-gi

7672 Hawking
Khám phá
Khám phá bởi Đài thiên văn Kleť
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 1995
Tên chỉ định
Đặt tên theo Stephen Hawking
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 6 tháng 3 năm 2006 (JD 2453800.5)
Cận điểm quỹ đạo 312.452 Gm (2.089 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 361.435 Gm (2.416 AU)
Bán trục lớn 336.944 Gm (2.252 AU)
Độ lệch tâm 0.073
Chu kỳ quỹ đạo 1234.656 d (3.38 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 19.82 km/s
Độ bất thường trung bình 12.917°
Độ nghiêng quỹ đạo 6.890°
Kinh độ của điểm nút lên 22.448°
Acgumen của cận điểm 27.198°
Đặc trưng vật lý
Kích thước ? km
Khối lượng ?×10? kg
Mật độ khối lượng thể tích ? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ? km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Suất phản chiếu 0.10?
Nhiệt độ ~185 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

Tiểu hành tinh 7672 Hawking là một tiểu hành tinh được đặt theo tên Stephen Hawking.

4435--7672-hawking-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)