User Tools

Site Tools


4482--9551-kazi-la-gi

9551 Kazi (1985 UJ) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 20 tháng 10 năm 1985 bởi A. Mrkos tại Klet.

4482--9551-kazi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)