User Tools

Site Tools


4483--9885-linux-la-gi

9885 Linux là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1994 bởi Spacewatch. The asteroid is đặt tên theo Linux operating system kernel.

4483--9885-linux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)