User Tools

Site Tools


4488--7675-gorizia-la-gi

7675 Gorizia (1995 WT5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 11 năm 1995 ở Farra d'Isonzo. Nó được đặt theo tên của thị trấn Italia Gorizia.

4488--7675-gorizia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)