User Tools

Site Tools


4506--10734-wieck-la-gi

Wieck
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eric Walter Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn La Silla
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10734
Tên thay thế 1988 CT4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8633717
Viễn điểm quỹ đạo 3.1769853
Độ lệch tâm 0.0519197
Chu kỳ quỹ đạo 1917.1113477
Độ bất thường trung bình 205.36957
Độ nghiêng quỹ đạo 9.41763
Kinh độ của điểm nút lên 198.27223
Acgumen của cận điểm 63.70804
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

10734 Wieck (1988 CT4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1988 bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10734 Wieck
4506--10734-wieck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)