User Tools

Site Tools


4527--8326-paulkling-la-gi

Paulkling
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. Shoemaker và E. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8326
Tên thay thế 1981 JS2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9115329
Viễn điểm quỹ đạo 2.8711763
Độ lệch tâm 0.2006485
Chu kỳ quỹ đạo 1350.7170619
Độ bất thường trung bình 61.23305
Độ nghiêng quỹ đạo 2.14604
Kinh độ của điểm nút lên 359.85785
Acgumen của cận điểm 295.88969
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8326 Paulkling (1981 JS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1981 bởi C. Shoemaker và E. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8326 Paulkling
4527--8326-paulkling-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)