User Tools

Site Tools


4536--9707-petruskoning-la-gi

Petruskoning
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi -
Nơi khám phá -
Ngày khám phá -
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9707
Tên thay thế 3226 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2303074
Viễn điểm quỹ đạo 2.9794806
Độ lệch tâm 0.1438011
Chu kỳ quỹ đạo 1535.6191337
Độ bất thường trung bình 42.90761
Độ nghiêng quỹ đạo 11.11600
Kinh độ của điểm nút lên 32.43680
Acgumen của cận điểm 58.62519
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9707 Petruskoning (3226 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9707 Petruskoning
4536--9707-petruskoning-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)