User Tools

Site Tools


4579--7681-chenjingrun-la-gi

Chenjingrun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 24 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7681
Đặt tên theo Chen Jingrun
Tên thay thế 1996 YK2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9816993
Viễn điểm quỹ đạo 2.6922851
Độ lệch tâm 0.1520300
Chu kỳ quỹ đạo 1304.9212823
Độ bất thường trung bình 49.91238
Độ nghiêng quỹ đạo 7.59868
Kinh độ của điểm nút lên 10.66583
Acgumen của cận điểm 126.43636
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

7681 Chenjingrun (1996 YK2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 12 năm 1996 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 7681 Chenjingrun
4579--7681-chenjingrun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)