User Tools

Site Tools


4598--8046-ajiki-la-gi

Ajiki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 25 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8046
Tên thay thế 1995 BU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3562006
Viễn điểm quỹ đạo 2.5018964
Độ lệch tâm 0.0299903
Chu kỳ quỹ đạo 1382.7787354
Độ bất thường trung bình 195.43512
Độ nghiêng quỹ đạo 22.27090
Kinh độ của điểm nút lên 130.81331
Acgumen của cận điểm 346.08937
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8046 Ajiki (1995 BU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 1 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8046 Ajiki
4598--8046-ajiki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)