User Tools

Site Tools


4622--9081-hideakianno-la-gi

Hideakianno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9081
Tên thay thế 1994 VY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8896590
Viễn điểm quỹ đạo 3.0528450
Độ lệch tâm 0.0274608
Chu kỳ quỹ đạo 1870.7150881
Độ bất thường trung bình 52.77172
Độ nghiêng quỹ đạo 8.83609
Kinh độ của điểm nút lên 255.97445
Acgumen của cận điểm 304.52163
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9081 Hideakianno (1994 VY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1994 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen. Nó được đặt theo tên Hideaki Anno, founder thuộc Gainax và director of Neon Genesis Evangelion và other famous anime works. Nakamura và Anno are old friends và went to the same high school ở Ube, Yamaguchi[1].

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9081 Hideakianno
  1. ^ http://www.town.kumakogen.ehime.jp/culture/astro/obs/other/mp/Anno.html (tiếng Nhật)
4622--9081-hideakianno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)