User Tools

Site Tools


4630--10381-malinsmith-la-gi

Malinsmith
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. G. W. Manning
Nơi khám phá Stakenbridge
Ngày khám phá 3 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10381
Tên thay thế 1996 RB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9896819
Viễn điểm quỹ đạo 3.7759351
Độ lệch tâm 0.3098113
Chu kỳ quỹ đạo 1787.8131926
Độ bất thường trung bình 142.84664
Độ nghiêng quỹ đạo 8.00014
Kinh độ của điểm nút lên 322.88676
Acgumen của cận điểm 2.23174
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

10381 Malinsmith (1996 RB) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 1996, bởi B. G. W. Manning ở Stakenbridge.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10381 Malinsmith
4630--10381-malinsmith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)