User Tools

Site Tools


4650--10749-mus-us-la-gi

10749 Musäus là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1362.0438042 ngày (3.73 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 6 tháng 4 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
4650--10749-mus-us-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)