User Tools

Site Tools


4731--tr-n-b-ch-ng-la-gi

Có ba trận Bạch Đằng trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam:

  • Trận Bạch Đằng năm 938, Ngô Quyền chống quân Nam Hán.
  • Trận Bạch Đằng năm 981, nhà Tiền Lê chống quân Tống.
  • Trận Bạch Đằng năm 1288, nhà Trần chống quân Nguyên.

Ngoài ra, còn có một trận được cho là trận "Bạch Đằng giang trên sông Hiếu".

4731--tr-n-b-ch-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)