User Tools

Site Tools


4746--9403-sanduleak-la-gi

9403 Sanduleak là một tiểu hành tinh có quỹ đạo quanh Mặt Trời. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Hoa Kỳ Nicholas Sanduleak.[1]

4746--9403-sanduleak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)