User Tools

Site Tools


4751--10390-lenka-la-gi

Lenka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Pravec và M. Wolf
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 27 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10390
Tên thay thế 1997 QD1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0176444
Viễn điểm quỹ đạo 2.2722164
Độ lệch tâm 0.0593427
Chu kỳ quỹ đạo 1147.4089689
Độ bất thường trung bình 82.00516
Độ nghiêng quỹ đạo 3.89844
Kinh độ của điểm nút lên 322.32812
Acgumen của cận điểm 84.93454
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

10390 Lenka (1997 QD1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 1997 bởi P. Pravec và M. Wolf ở Đài thiên văn Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10390 Lenka
4751--10390-lenka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)