User Tools

Site Tools


4786--10239-hermann-la-gi

Hermann
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10239
Tên thay thế 1998 TY30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4112681
Viễn điểm quỹ đạo 3.9198261
Độ lệch tâm 0.2382776
Chu kỳ quỹ đạo 2057.1767124
Độ bất thường trung bình 301.94366
Độ nghiêng quỹ đạo 16.96145
Kinh độ của điểm nút lên 28.60983
Acgumen của cận điểm 293.22557
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

10239 Hermann (1998 TY30) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10239 Hermann
4786--10239-hermann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)