User Tools

Site Tools


4793--8347-lallaward-la-gi

Lallaward
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8347
Đặt tên theo Lalla Ward
Tên thay thế 1987 HK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3352695
Viễn điểm quỹ đạo 2.7780117
Độ lệch tâm 0.0865867
Chu kỳ quỹ đạo 1493.1483157
Độ bất thường trung bình 0.37519
Độ nghiêng quỹ đạo 1.05238
Kinh độ của điểm nút lên 312.97297
Acgumen của cận điểm 339.82413
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8347 Lallaward (1987 HK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1987 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar. It was named in honour thuộc Lalla Ward, an actress best known for her role as Romana in the BBC science fiction television series Doctor Who. She is also the wife of the evolutionary biologist, Richard Dawkins.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 8347 Lallaward
4793--8347-lallaward-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)