User Tools

Site Tools


4800--9413-eichendorff-la-gi

Eichendorff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9413
Đặt tên theo Joseph Freiherr von Eichendorff
Tên thay thế 1995 SQ54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8959390
Viễn điểm quỹ đạo 2.7913268
Độ lệch tâm 0.1910256
Chu kỳ quỹ đạo 1310.4872690
Độ bất thường trung bình 212.85308
Độ nghiêng quỹ đạo 4.09687
Kinh độ của điểm nút lên 74.96511
Acgumen của cận điểm 257.60812
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

9413 Eichendorff (1995 SQ54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1995 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9413 Eichendorff
4800--9413-eichendorff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)